Menu

O projekcie

O projekcie
Nowy Teatr jest miejscem wyjątkowym z kilku powodów: ze względu na tworzącą go postać wybitnego artysty Krzysztofa Warlikowskiego, ale także nowoczesne podejście do tworzenia miejsc kultury oraz doskonałą lokalizację. Niepowtarzalna architektura przemysłowych budynków jest wkomponowana w dzielnicę mieszkalną na Starym Mokotowie.

HISTORIA

150 lat temu teren, który dzisiaj zajmuje Nowy Teatr był eksploatowany jako wyrobisko gliny do produkcji cegły. Po upływie pięćdziesięciu lat gliniankę zasypano hałdami śmieci. W 1927 roku, na skraju dawnego wyrobiska, powstała hala warsztatowa przeznaczona do naprawy wozów oczyszczania miasta. W 2008 roku rozpoczyna się tu historia Nowego Teatru. Na początku teatr wynajmował od Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta kilka małych pomieszczeń, od 2012 roku stał się wyłącznym użytkownikiem terenu i zabytkowej hali warsztatowej, tworząc na obszarze 9000 m2 interdyscyplinarny ośrodek kultury.

POMYSŁ

Nowy Teatr jako miejsce to blisko hektarowy prostokąt w sercu dzielnicy, który ma stać się kulturalną agorą, miejscem społecznej interakcji, przestrzenią publiczną sprzyjającą wymianie doświadczeń, ale także miejscem niezobowiązującego odpoczynku w drodze przez miasto.

Prostota zabudowy fabrycznej stwarza warunki egalitarności. Forma podporządkowana jest tutaj funkcji i treści miejsca. Nowy Teatr to konglomerat pomieszczeń, poziomów, sytuacji i eksperymentów – miejsce odmienne, kulturotwórcze i jednoczące.

Filozofia miejsca związana jest z jego przestrzennym rozplanowaniem:

hala warsztatowa – przejmie funkcje artystyczne i prezentacyjne;

teren otwarty stanie się miejscem wydarzeń społecznych, aktywności sportowych oraz sezonowych prezentacji artystycznych.

Przejawem tego myślenia jest otwartość programu i struktury przestrzennej, która umożliwi odpowiedź na potrzeby różnych użytkowników.

 

PROGRAM

Nowy Teatr to centrum kultury wspierające działania artystyczne i społeczne, poszukujące nowych sposobów komunikowania, zaangażowane w codzienność wspólnoty lokalnej. Projekty Nowego Teatru profilowane są tak, że to, co lokalne, nabiera znaczenia ponadlokalnego, ma szansę konfrontować się z publicznością na poziomie regionalnym i ponadregionalnym.

Nowy Teatr jest producentem spektakli teatralnych (w tym przedstawień dyrektora artystycznego Krzysztofa Warlikowskiego), wydarzeń cyklicznych (programy warsztatowe i akcje interdyscyplinarne), wydarzeń jednorazowych (wystawy, koncerty, interwencje w przestrzeni miejskiej), festiwali o charakterze krajowym i międzynarodowym (festiwal instalacji muzycznych Instalakcje), wydarzeń edukacyjnych (debaty, wykłady, publikacje), zdarzeń społecznych (Nowy Targ). Część realizacji Nowego Teatru odbywa się w ramach koprodukcji krajowych i zagranicznych. Cechą charakterystyczną Nowego Teatru jest interdyscyplinarność, prezentowanie wysokiej sztuki w nieoczywistej przestrzeni czy aranżacji. Działania Nowego Teatru zorientowane są na kreatywną partycypację.

Działalność po remoncie hali będzie w pełni całoroczna. Nowe życie Nowego Teatru to tworzenie kreatywnej oferty aktywizującej mieszkańców Mokotowa i Warszawy, w zgodzie z filozofią tego miejsca, mówiącą, że każdy, kto myśli, jest człowiekiem twórczym.

 

INWESTYCJA

Budowa Międzynarodowego Centrum Kulturalnego Nowy Teatr zakłada modernizację oraz przystosowanie dla potrzeb realizacji programu kulturalno-edukacyjnego zabytkowej hali warsztatowej, części budynku administracyjnego oraz zagospodarowanie otoczenia zabytku w obrębie terenu będącego w użytkowaniu Nowego Teatru przy ul. Madalińskiego 10/16. Całość będzie funkcjonować pod nazwą Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr w Warszawie. W możliwie najwyższym stopniu centrum zostanie przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

HALA

Najważniejszym elementem inwestycji jest rewitalizacja hali o powierzchni ok. 2800 m2. Forma architektoniczna obiektu pozostanie niezmieniona z uwagi na jego zabytkowy charakter. Hala, do 2012 roku służąca obsłudze urządzeń i pojazdów MPO, przeobraża się w wielofunkcyjną przestrzeń wykorzystywaną do realizacji widowisk i pokazów o różnym charakterze i skali. Dzięki konstelacji haków sufitowych, odpowiedniemu rozmieszczeniu przyłączy technologicznych oraz mobilnej widowni na ok. 400 osób możliwe będzie każdorazowe dostosowanie układu sceny i widowni do potrzeb danego spektaklu lub akcji artystycznej. Wnętrze, a przede wszystkim sala teatralna będzie bardziej przypominała studio filmowe niż klasyczne wnętrze teatralne. Oprócz sceny, w hali znajdzie się także sala prób, dwukondygnacyjna część zaplecza artystycznego (garderoby, charakteryzatornia) i technicznego z magazynem oraz obszerne foyer.

Elastyczność ustawienia sceny i widowni pozwala na symultaniczne wykorzystywanie przestrzeni – część hali może zająć spektakl, inną część wystawa, gdzie indziej mogą trwać przygotowania do koncertu.

Przebudowany łącznik pomiędzy halą a budynkiem administracyjnym utworzy całoroczne, główne wejście od ul. Madalińskiego.

 

TEREN OTWARTY

Latem strefa plenerowa da możliwość tworzenia centrum w centrum, dodatkowej przestrzeni artystyczno-życiowej. Strefa zewnętrzna teatru będzie miejscem przeznaczonym na instalacje artystyczne. Zapraszani będą artyści, architekci, projektanci zainteresowani testowaniem nowych sposobów użytkowania przestrzeni miejskiej, np. poprzez realizowanie intrygujących instalacji przestrzennych. Całość terenu pozostanie ogrodzona, niemniej ogrodzenie będzie miało nietypowy charakter – poprzez możliwość otwarcia jego modułów, ażurowość, meandrujący przebieg, wmontowanie weń ławek będzie elementem w większym stopniu łączącym niż dzielącym. Pas obwodowy ma w swoim założeniu przypominać ekoton (tj. ekosystem będący strefą przejściową pomiędzy dwoma ekosystemami), łączący funkcje teatru i otaczającego go miasta. Przenikanie się tych funkcji będzie formować ożywcze dla przestrzeni publicznej miękkie krawędzie.